Privacy verklaring 

Datum verklaring: 25-09-2018

Peter ten Hoor vof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:

Peter ten Hoor vof
Kloosterweg 5 A
8426 SL  Appelscha
KvK 01116573
Tel: 085-0404827
Email: info@nuaircobestellen.nl

Aanleiding

Peter ten Hoor vof hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peter ten Hoor vof verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
 • Voor- en achternaam
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Adresgegevens
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Telefoonnummer
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • E-mailadres
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Bankrekeningnummer
Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Minimaal 2 jaar na laatste contact

Peter ten Hoor vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Peter ten Hoor vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten
Uitvoeren overeenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Uitvoeren overeenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling
Uitvoeren overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst
Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Peter ten Hoor vof in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

In beginsel worden persoonsgegevens alleen gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of een derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Derden kunnen ook andere dealers van Fröling zijn. 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Peter ten Hoor vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Peter ten Hoor vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Privacy medewerkers

Peter ten Hoor vof heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Peter ten Hoor vof neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon of emailadres

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze devices
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS).

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter ten Hoor vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pthvof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Peter ten Hoor vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht te openbaren

Peter ten Hoor vof behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Peter ten Hoor vof dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van u te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Peter ten Hoor vof
Kloosterweg 5 A
8426 SL  Appelscha
KvK 01116573
Tel: 085-0404827
Email: info@nuaircobestellen.nl

Disclaimer 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Airco Service Appelscha neemt alle zorgvuldigheid in acht om de website zo volledig mogelijk bij te houden en u van de juiste informatie te voorzien. Wij maken hier gebruik van betrouwbare bronnen, maar kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie van onze leverancier. Airco Service Appelscha garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Airco Service Appelscha zal zijn uiterste best doen om dit wel zo te houden. Airco Service Appelscha wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van de website
Op de website van Airco Service Appelscha staan enkele links naar websites van derden, Airco Service Appelscha aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
Alle via deze website aangeboden informatie (waaronder alle logo’s, afbeeldingen, teksten en grafisch materiaal) zijn intellectueel eigendom van Airco Service Appelscha. Het is toegestaan de daarvoor beschikbare informatie op deze website over te raadplegen en eventueel te delen met klanten of voor eigen gebruik.

Wijzigingen disclaimer
Airco Service Appelscha heeft het recht de aangeboden informatie van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Tracking cookies
Wij gebruiken op deze website enkel tracking cookies (Google) voor analytische doeleinden. Dit zal resulteren in een vriendelijker aanbod bij uw zoek- en surfgedrag binnen deze website.

Heeft u vragen en /of opmerkingen, dan kunt u dit melden per e-mail aan:info@nuaircobestellen.nl